ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Slenders: Slenders Footcare & Cosmetics B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Dragonder 17, 5554 GM te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Slenders een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of
 4. Partijen: Slenders en de Wederpartij
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Slenders zich jegens de Wederpartij verbindt tot het verlenen van Diensten, het verrichten van Werkzaamheden, de verkoop en levering van Producten en/of de verhuur van
 6. Duurovereenkomst: een Overeenkomst in het kader waarvan Partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van verhuur en
 7. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Slenders en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Slenders en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval een inschrijving rechtstreeks middels één van de websites van Slenders (slendersbeauty.nl of www.pedicuregroothandel.nl). Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Slenders geen georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld als de Consument de contactgegevens van Slenders op internet of in een telefoonboek opzoekt en per e-mail of telefonisch een Overeenkomst sluit.
 8. Diensten: de dienstverlening in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek waartoe Slenders zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, het verzorgen van een cursus, workshop of
 9. Werkzaamheden: de werkzaamheden in de zin van artikel 7:750 van het Burgerlijk Wetboek (aanneming van werk, zoals reparatie en onderhoud van apparatuur) waartoe Slenders zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft
 10. Producten: de in de kader van de Overeenkomst door Slenders aan de Wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, verbruiksartikelen, apparatuur en meubilair voor de professionele pedicure-, schoonheidsspecialisten- en
 11. Gehuurde: de in het kader van de Overeenkomst door Slenders aan de Wederpartij verhuurde en aan Slenders in eigendom toebehorende en blijvende zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, salonmeubilair, pedicuremotoren en
 12. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Slenders, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Slenders worden
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Slenders (waaronder zijn offertes, ter ondertekening aangeboden contracten en aanbod in zijn webwinkel mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval het aanbod voor een bepaalde tijd geldig is. Slenders kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog In geval in zodanig geval reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in geval van een bestelling in de webwinkel van Slenders, zal Slenders onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen.
 2. Aan een aanbod van Slenders dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Slenders dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten
 3. Onderhoudscontracten dienen binnen 60 dagen na levering van de zaak of zaken waarop het onderhoudscontract betrekking heeft, te worden
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Slenders op de eventueel daartoe door Slenders aangewezen wijze heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Slenders, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Slenders anders
 5. Indien Slenders de Wederpartij, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging daarvan verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Wederpartij ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft
 6. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand binnen 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen
  1. De Consument heeft geen herroepingsrecht na nakoming van de Overeenkomst op Afstand, mits:
   • de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
   • de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Slenders de Overeenkomst op Afstand is
  2. een Overeenkomst ten aanzien waarvan het herroepingsrecht voor het overige krachtens Afdeling 5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 2. Uitvoering van de Diensten binnen de bedenktijd van 14 dagen geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de
 3. Bij uitoefening van het herroepingsrecht na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de Consument Slenders een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst op Afstand dat door Slenders is nagekomen op het moment van uitoefening van het
 4. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand herroepen door gebruikmaking van het door Slenders aangeboden modelformulier voor herroeping of middels een andersoortige ondubbelzinnige verklaring op een duurzame gegevensdrager, een verzoek in te dienen bij Slenders. Zo spoedig mogelijk nadat Slenders in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Slenders de herroeping van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen. Op de Consument rust de bewijslast dat de Overeenkomst op Afstand tijdig en conform vorenstaande is
 5. Slenders zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus het eventuele evenredige bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de eventueel terug te leveren Producten door Slenders zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn

ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST EN AFSPRAKEN ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 4

 1. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel laat het bepaalde in artikel 4 en de overige dwingende wettelijke rechten van Consumenten
 2. In geval de Overeenkomst voorziet in het door Slenders verzorgen van een opleiding, cursus of workshop en de Overeenkomst geen Overeenkomst of Afstand betreft, heeft de Consument eveneens een bedenktijd van 14 Deze bedenktijd vangt aan op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst. Binnen de bedenktijd kan de Consument de Overeenkomst betreffende een opleiding, cursus of workshop herroepen, mits er nog geen lessen zijn gevolgd. Indien reeds één of meerdere lessen zijn gevolgd binnen de bedenktijd, komt het herroepingsrecht te vervallen.
 3. Indien de Consument een geldig beroep doet op het herroepingsrecht als bedoeld in het vorige lid, is de Consument uitsluitend de administratiekosten Herroeping dient Schriftelijk te geschieden. De bewijslast dat de Overeenkomst tijdig is herroepen, rust op de Consument. Eventuele terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen nadat de Overeenkomst is herroepen.
 4. Een afspraak betreffende Werkzaamheden op locatie van de Wederpartij, kan kosteloos worden geannuleerd tot 48 uur vóór de betreffende
 5. Indien de Wederpartij overgaat tot tussentijdse annulering van een Overeenkomst anders dan uit hoofde van lid 2 of lid 4 van dit artikel of artikel 4, is Slenders gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Slenders tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.
 6. Slenders kan in het voordeel van de Wederpartij en onder nader door Slenders te bepalen voorwaarden afwijken van het bepaalde in het vorige lid, doch kan Slenders daartoe nimmer worden Indien Slenders in een voorkomend geval in het voordeel van de Wederpartij afwijkt van het bepaalde in het vorige lid, kan de Wederpartij daaraan voor toekomstige gevallen geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 6. | DUUROVEREENKOMSTEN; LOOPTIJD, OPZEGGING EN PRIJSWIJZIGING

 1. Een Duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien niet uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, wordt de Duurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij:
  • de Duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd;
  • uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen of uit de aard en/of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat de Overeenkomst door verstrijken van de bepaalde looptijd van rechtswege
 2. De looptijd van onderhoudscontracten vangt aan op de dag van levering van de zaak of zaken waarop het onderhoudscontract betrekking
 3. Een Duurovereenkomst die niet van rechtswege eindigt, eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is
 4. Slenders is gerechtigd de overeengekomen prijs van een Duurovereenkomst te Slenders zal de Wederpartij van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de Duurovereenkomst voor een bepaalde looptijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde looptijd is verstreken.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De Wederpartij is gehouden om steeds alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Slenders voorgeschreven wijze, aan Slenders te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Slenders verstrekte informatie.
 2. De Wederpartij dient Slenders voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien en voor zover uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Wederpartij er zorg voor dat de aangewezen ruimte van uitvoering daarvoor geschikt is en Slenders op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en

ARTIKEL 8. | DERDEN

 1. Slenders is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Slenders, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Slenders niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden als bedoeld in lid
 4. Slenders aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met die de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook indien dit op advies of door bemiddeling van Slenders is gebeurd, zoals in geval van leasecontracten waarbij Slenders
 5. Het is mogelijk dat de derden als bedoeld in lid 1 hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Slenders gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Wederpartij te

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN

 1. Slenders spant zich in de eventuele uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale Het verzuim van Slenders treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Slenders Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Slenders na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Slenders voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Slenders gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 3. Verzuim van Slenders biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende of vervangende

ARTIKEL 10. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij uit de gewoonte anders voortvloeit, zoals in geval van verkoop en levering vanuit een fysieke winkel van Slenders, dan wel uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering van de Producten plaats door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven
 2. Slenders is gerechtigd om bestellingen van Producten in gedeelten te
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren bestelde Producten in ontvangst c.q. te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Slenders verschuldigde bedrag te
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Slenders gerechtigd de Producten voor rekening van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Slenders verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, komen dan ook voor rekening van de

Klachten

 1. De Wederpartij dient op het moment van leveren, althans onmiddellijk daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en vrij zijn van ten tijde van de levering zichtbare of anderszins merkbare schade of Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en) dan wel de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet vrij zijn van ten tijde van de levering zichtbare of anderszins merkbare schade of gebreken, dient de Wederpartij daarvan onmiddellijk, althans binnen 24 uur na de levering mededeling te doen aan Slenders en in geval van beschadiging van de Producten, duidelijke foto’s toe te sturen. In geval de Producten op locatie van Slenders worden geleverd, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en deze vrij zijn van ten tijde van de levering zichtbare of anderszins merkbare schade of gebreken, als de Producten zonder enig Schriftelijk voorbehoud door of namens de Wederpartij zijn meegenomen.
 2. Zichtbare schades, gebreken of tekorten met betrekking tot Producten dienen door een Wederpartij op de vrachtbrief of het afleveringsdocument, dan wel op een andere directe wijze Schriftelijk gemeld te
 3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen 24 uur nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk bij Slenders te zijn
 4. Indien de Wederpartij niet tijdig of overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Slenders uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting of aansprakelijkheid
 5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst,

Garantie

 1. De garantie op de Producten is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die door de toeleverancier van Slenders met de Producten is
 2. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie geschiedt afwikkeling daarvan conform de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant. De eventuele kosten die de fabrikant of toeleverancier van Slenders in verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, alsook de eventuele kosten die Slenders maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie, komen voor rekening van de
 3. Een aanspraak op basis van non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van een Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Slenders toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van Slenders of de fabrikant en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Slenders zijn

ARTIKEL 11. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE

 1. Indien de Werkzaamheden worden verricht op locatie van de Wederpartij, is de Wederpartij tijdig vóór de uitvoering van de Werkzaamheden verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
  • een vrij toegankelijke werkplek;
  • het verkrijgen van toegang door de door Slenders tewerkgestelde personen op de overeengekomen tijd en gedurende het overeengekomen tijdsbestek, tot de plaats van uitvoering van de Werkzaamheden;
  • de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden in redelijkheid door de door Slenders tewerkgestelde personen gewenste zaken en voorzieningen, zoals elektriciteit;
  • het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de Wederpartij kan worden
 2. De door Slenders tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en

ARTIKEL 12. | OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN WORKSHOPS

 1. Bij de prijs van opleidingen, cursussen en workshops zijn de kosten van het lesmateriaal niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Bij de prijs van opleidingen, cursussen en workshops zijn in elk geval niet inbegrepen de eventuele examengelden en mogelijke andere kosten dan hiervoor bedoeld. Door de Wederpartij aanschaft lesmateriaal blijft haar eigendom. Eventueel door Slenders in bruikleen gegeven lesmaterialen blijven eigendom van Slenders en dienen bij het eindigen van de Overeenkomst te worden
 2. Slenders spant zich in om een geplande opleiding, cursus of workshop doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht als bedoeld in artikel 15 of wegens onvoldoende deelnemers, genoodzaakt zijn om een opleiding, cursus of workshop te verplaatsen. In geval Slenders een opleiding, cursus of workshop dient te verplaatsen, doet Slenders daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Indien de Wederpartij niet met de verplaatsing instemt of Slenders de opleiding, cursus of workshop annuleert, maakt de Wederpartij aanspraak op kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen prijs van de cursus, workshop of opleiding, zonder dat Slenders tot verdergaande schadevergoeding gehouden is. In geval van annulering of verplaatsing wegens onvoldoende deelnemers, zal Slenders zich inspannen om dit uiterlijk 14 dagen vóór de overeengekomen startdatum aan de Wederpartij kenbaar te maken.
 3. Slenders verzorgt opleidingen, cursussen en workshops naar beste inzicht en vermogen. Slenders verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverplichting; Slenders kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Wederpartij met het volgen van een opleiding, cursus of workshop beoogt te
 4. Bij overlijden van de deelnemer aan de opleiding, cursus of workshop, wordt de Overeenkomst als beëindigd beschouwd en vindt restitutie plaats naar evenredigheid van de eventueel resterende
 5. Bij betaling door ouder, verzorger of andere derde, zijn zowel de deelnemer als de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit de
 6. De deelnemer aan de opleiding, cursus of workshop is verplicht zich te houden aan de regels en voorschriften van Slenders, zoals uiteengezet in het door Slenders kenbaar gemaakte
 7. De deelnemer aan de opleiding, cursus of workshop verbindt zich ertoe regelmatig aanwezig te zijn bij de lessen en actief deel te nemen aan het
 8. De deelnemer aan de opleiding, cursus of workshop is verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van opdrachten en voor het voorbereiden op
 9. Slenders zal de Wederpartij op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de opleiding, cursus, workshop, het lesrooster of andere belangrijke

Geheimhouding

 1. Partijen verbinden zich ertoe om alle vertrouwelijke informatie die zij tijdens of in verband met de opleiding, cursus of workshop van elkaar ontvangen, vertrouwelijk te Dit geldt ook voor de medewerkers en docenten van Slenders. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan, alle informatie, mondeling of Schriftelijk, die als vertrouwelijk is aangeduid of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze vertrouwelijk van aard is.
 2. Partijen zullen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken, kopiëren of verspreiden, behalve indien nodig voor de deelname aan de opleiding, cursus of workshop of met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere
 3. De geheimhoudingsverplichtingen als bedoeld in de vorige twee leden blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht, tenzij een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk bevel noodzaakt tot schending van de

Klachtbeleid

 1. Klachten over Slenders in het kader van een Overeenkomst betreffende een opleiding, cursus of workshop, kunnen bij de klantenservice van Slenders worden ingediend. Indien Slenders de klacht niet direct kan oplossen via de klantenservice, dan kan de Wederpartij Schriftelijk een formele klacht indienen bij de directie van Slenders, ter attentie van de heer Wagter. Slenders zal de klacht vertrouwelijk behandelen en binnen vier weken Schriftelijk afhandelen en indien nodig of gewenst worden de betrokkenen gehoord. Indien de Wederpartij niet instemt met de afhandeling, dan kan de Wederpartij voor opleidingen terecht bij de Vereniging voor Opleiders in de Uiterlijke Verzorging (V.O.U.V.), onverminderd het recht van de Wederpartij om het geschil, na inachtneming van het bepaalde in artikel 22.4, in rechte aanhangig te maken.
 2. Klachten en de wijze van afhandeling daarvan worden voor een termijn van twee jaren na afhandeling daarvan

ARTIKEL 13. | VERHUUR VAN ZAKEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van het Gehuurde door bezorging daarvan op het door de Wederpartij aangegeven afleveradres. De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat op het overeengekomen tijdstip en het afleveradres een persoon aanwezig is die bevoegd is het Gehuurde in ontvangst te
 2. De Wederpartij verklaart het Gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het Gehuurde aan haar is geleverd. Behoudens normale slijtage, dient de Wederpartij het Gehuurde gedurende de periode dat het Gehuurde haar ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het Gehuurde aan haar is geleverd. Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Wederpartij bekend te zijn met de werking van het Gehuurde en erkent de Wederpartij dat het Gehuurde beantwoordt aan het doel waarvoor zij het Gehuurde
 3. De Wederpartij dient het Gehuurde uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het
 4. De Wederpartij zal als een goed huurder voor het Gehuurde De Wederpartij is te allen tijde verplicht Slenders dan wel een door hem gemachtigde de vrije toegang te verschaffen tot de plaats waar het Gehuurde zich bevindt teneinde de toestand van het Gehuurde te laten inspecteren.
 5. Indien door Slenders aan de Wederpartij omtrent het gebruik van het Gehuurde aanwijzingen worden verstrekt, is de Wederpartij gehouden deze aanwijzingen strikt in acht te
 6. Het is de Wederpartij niet toegestaan om het Gehuurde onder te verhuren of anderszins buiten de locatie waar het Gehuurde is afgeleverd dan wel volgens Overeenkomst is bestemd om te worden gebruikt, ter beschikking van derden te
 7. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het Gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de Wederpartij in de verhouding tot Slenders in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de Wederpartij de feitelijke macht over het Gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 8. Regulier (dagelijks) onderhoud dient de Wederpartij voor eigen rekening en risico te verzorgen. Storingen en gebreken van het Gehuurde vallen niet onder regulier (dagelijks) onderhoud. Indien zich tijdens de huurperiode een storing of gebrek in of aan het Gehuurde voordoet, dient Wederpartij dit direct te melden aan Het is de Wederpartij niet toegestaan zelf gebreken of storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan het Gehuurde, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan het Gehuurde niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Slenders, is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, volledig aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is.
 9. De Wederpartij verklaart zich bekend met het feit dat het Gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop het Gehuurde aan de Wederpartij beschikbaar is De Wederpartij is verplicht het Gehuurde bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade, waaronder brand en diefstal, te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan Slenders. De uit deze verzekeringsovereenkomst(en) voortvloeiende rechten van de Wederpartij jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door Wederpartij aan Slenders geleverd. Op verzoek van Slenders is de Wederpartij verplicht de verzekeringspolis(sen) in het bezit te stellen van Slenders. De te verzekeren waarde van het Gehuurde wordt op Schriftelijk verzoek van de Wederpartij door Slenders meegedeeld.
 10. In geval van diefstal of verlies van, of schade aan het Gehuurde is de Wederpartij verplicht hiervan terstond mededeling te doen aan Slenders. Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal, het verlies dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Slenders doen toekomen. Indien de Wederpartij de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gehouden tot vergoeding van alle schade aan Slenders die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde
 11. De Wederpartij vrijwaart Slenders van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van het
 12. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het Gehuurde, is de Wederpartij verplicht de vervangingswaarde van het Gehuurde te vergoeden, onverminderd de overige aan Slenders toekomende wettelijke
 13. De eventueel door de Wederpartij betaalde borgsom zal worden verrekend met de vorderingen van Slenders op de

Teruglevering en schade

 1. De teruglevering van het Gehuurde dient te geschieden uiterlijk op de dag en tijd dat de Overeenkomst In geval van niet tijdige teruglevering, is de Wederpartij tot de dag van teruglevering een boete verschuldigd van 200% van het huurtarief per 24 uur voor de betreffende zaken, een en ander onverminderd het recht van Slenders om volledige schadevergoeding te vorderen, waaronder mede begrepen de kosten voor het (laten) terughalen van het Gehuurde en het eventueel moeten inhuren van zaken bij een externe partij om verplichtingen jegens andere huurders na te kunnen komen.
 2. Totdat het Gehuurde na afloop van de Overeenkomst feitelijk weer ter beschikking is gesteld van Slenders, komt alle risico van verlies en beschadiging van het Gehuurde voor rekening van de Wederpartij, ook voor zover het Gehuurde zich, al dan niet met toestemming van Slenders, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mochten Indien het Gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat aan Slenders worden teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking van de Wederpartij zijn gesteld, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle door Slenders gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Slenders om huurderving en vergoeding van eventuele overige schade te vorderen.
 3. In geval van beschadiging van het Gehuurde, anders dan normale slijtage, is de Wederpartij de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd, alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn, vermeerderd met 15% van die
 4. Indien bij teruglevering van het Gehuurde deze niet direct door of namens Slenders gecontroleerd worden op schade, zal Slenders dit alsnog doen binnen 72 uur na de teruglevering. De schade in verband met eventueel geconstateerde gebreken van het Gehuurde waarvoor de Wederpartij krachtens deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, komt voor rekening van de

ARTIKEL 14. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN WERKZAAMHEDEN, VERHUUR EN FACTUREN

 1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op de hoogte van factuurbedragen en op Overeenkomsten voor zover deze voorzien in Werkzaamheden of
 2. De Wederpartij is gehouden om een klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Slenders binnen vijf dagen na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, Schriftelijk bij Slenders in te dienen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Slenders ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Slenders ter
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Slenders te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Wederpartij om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te
 4. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Slenders uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting of aansprakelijkheid
 5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg

ARTIKEL 15. | OVERMACHT

 1. Slenders is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang hij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen, brand, onvoldoende personeel, transportbeperkingen, stroomstoringen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk
 2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
 3. Indien Slenders bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 16. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Slenders is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Slenders ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Slenders in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Slenders gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van verhuur is de Wederpartij verplicht mededeling te doen van de gesloten Overeenkomst aan de beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel
 3. Voorts is Slenders gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden
 4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Slenders op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of
 5. Voor zover de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Wederpartij kan worden toegerekend, is de Wederpartij verplicht de schade die Slenders dientengevolge lijdt, te
 6. Indien Slenders de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar en is Slenders, indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in verhuur, onverminderd zijn overige rechten, bevoegd het Gehuurde onmiddellijk terug te

ARTIKEL 17. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief aan de Wederpartij in rekening te brengen bijkomende kosten, zoals bezorgkosten, inschrijfgeld en administratie-, onderzoeks- en reiskosten. Reiskosten in verband met de uitvoering van Werkzaamheden bedragen € 1,50 per gereden kilometer waarbij uitsluitend een enkele reis in aanmerking wordt Overige bijkomende kosten worden op basis van de op dat moment door Slenders gehanteerde tarieven in rekening gebracht. Bezorgkosten met betrekking tot door Slenders verkochte Producten worden aan de Wederpartij in rekening gebracht bij zendingen vanaf 30 kilogram. In geval van bezorging en/of terughalen van door Slenders verhuurde zaken komen de transportkosten te allen tijde voor rekening van de Wederpartij.
 2. Indien Partijen de prijs niet uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, wordt de Overeenkomst uitgevoerd tegen de op dat moment gebruikelijke door Slenders gehanteerde
 3. Indien de Wederpartij een Consument is, geldt in afwijking van het bepaalde in de vorige leden dat het aanbod van Slenders uitdrukkelijk vermeldt de totale prijs van de Diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van de Diensten de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend en alle eventuele bijkomende kosten die Slenders aan de Consument in rekening
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Slenders vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief eventuele btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief eventuele btw

Productverkoop

 1. In geval van de verkoop van Producten dient volledige vooruitbetaling plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is

Opleidingen, cursussen en workshops

 1. Volledige betaling voor een opleiding, cursus of workshop dient te geschieden binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, doch in elk geval vóór aanvang van de opleiding of Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen.

Werkzaamheden

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, worden Werkzaamheden op basis van een uurtarief uitgevoerd en per kwartier afgerekend. Daarnaast is de Wederpartij de overeengekomen c.q. de op dat moment gebruikelijke door Slenders gehanteerde onderzoekskosten verschuldigd indien het te factureren bedrag voor de Werkzaamheden het bedrag van de onderzoekkosten niet

Duurovereenkomsten

 1. Duurovereenkomsten worden met de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen frequentie gefactureerd, bij gebreke waarvan Slenders gerechtigd is zulks zelf te

Algemeen

 1. Slenders is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Slenders.
 2. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Slenders aangewezen wijze en op het door Slenders aangegeven moment of binnen de door hem vermelde
 3. Slenders is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te
 4. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, dwingend in de weg
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de

ARTIKEL 18. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Slenders is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Slenders kan worden
 2. In het kader van de uitvoering van reparatiewerkzaamheden is Slenders uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Slenders. Onder meer voor schade tijdens de reparatie ontstaan aan andere onderdelen van de betreffende zaak, is Slenders niet
 3. Slenders is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van
 4. Mocht Slenders aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Slenders te allen tijde het recht deze schade te De Wederpartij dient Slenders hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Slenders ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van Slenders is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Slenders betrekking
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Slenders een
 7. De Wederpartij vrijwaart Slenders van haar eventuele aanspraken en eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Slenders toerekenbaar In het bijzonder vrijwaart de Wederpartij Slenders van aanspraken van derden die door Slenders bij de uitvoering van praktijklessen zijn betrokken en die schade lijden als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid.
 8. Indien Slenders uit hoofde van het vorige lid door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Slenders zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Slenders, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te Alle kosten en schade aan de zijde van Slenders en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 19. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde Producten blijven eigendom van Slenders totdat de Wederpartij ter zake de betreffende Overeenkomst al haar betalingsverplichtingen jegens Slenders is
 2. Het de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Slenders hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te
 4. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, wordt het uit hoofde van de Overeenkomst door de Wederpartij verschuldigde, terstond volledig
 5. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Slenders of door Slenders aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Wederpartij dient Slenders op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde zijn eigendomsrechten te kunnen
 6. Als de Wederpartij, nadat de Producten door Slenders aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet

ARTIKEL 20. | PAND- EN RETENTIERECHT

 1. Slenders heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op de zaken van de Wederpartij die hij in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, bijvoorbeeld in verband met het verrichten van Werkzaamheden op locatie van Tegenover de Wederpartij kan Slenders het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem

nog verschuldigd is in verband met voorgaande Overeenkomsten.

 1. Alle zaken van de Wederpartij die Slenders in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, strekken hem eveneens tot pand voor alle vorderingen die hij op de Wederpartij

ARTIKEL 21. | INTELLECTUELE EIGENDOM/COPYRIGHT

 1. Slenders dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de door hen gebruikte methodieken en instrumenten, alsook op de inhoud van de door Slenders verzorgde opleidingen, cursussen en workshops en de eventueel in dat kader door hem ontwikkelde Het is de Wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of te (doen) verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken, anders dan uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit.
 2. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Slenders dan wel derde- rechthebbende het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te

ARTIKEL 22. | SLOTBEPALINGEN

 1. Indien een klacht in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).
 2. Slenders is gerechtigd deze algemene voorwaarden te In een voorkomend geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een lopende Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 3. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van
 4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Slenders een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Wederpartij een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen nadat Slenders Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen